Sukupolvenvaihdoksen toteutusvaihtoehtoja

Tässä artikkelissa käsitellään neljää tapaa toteuttaa sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä.

1.Osakkeiden myynti käypään hintaan


Myyntivoitto on verovapaa, kun verolaissa asetetut ehdot myytyjen osakkeiden osuudesta osakekannasta, myyjän ja ostajan sukulaissuhteesta ja ostajan toiminnasta yrityksessä täyttyvät. Myyntihinnan tulee ylittää 75 % käyvästä arvosta.

Ostaja maksaa varainsiirtoveron. Kauppahinnan rahoitus ja ostoa varten otetun luoton hoito voivat muodostua haasteelliseksi.

Yrityksen talouteen ei ole välitöntä vaikutusta, joskin osingonjakotarve voi kasvaa.

2.Osakkeiden lahjoitus

Lahjaveron määrään ja maksuaikaan myönnetään huojennusta, kun perintö- ja lahjaverolaissa säädetyt ehdot täyttyvät. Koska luopuja ei saa rahasuoritusta,talouden turvaamiseen saatetaan tarvita muita järjestelyjä.

3.Lahjanluonteinen kauppa

Lahjanluonteisessa kaupassa kauppahinta on enintään 75 % käyvästä hinnasta. Kyseessä on siten vaikutuksiltaan kahden edellä kuvatun ratkaisun välimuoto.

4.Omien osakkeiden hankinta

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan taseessa olevan vapaan oman pääoman puitteissa. Jotta ei syntyisi peiteltyä osingonjakoa, hankintahinnan on oltava verottajan käyttämän laskentakaavan mukainen.


Luopuja maksaa myyntivoittoveron ja yhtiö varainsiirtoveron. Jatkajalle järjestelyllä ei ole välitöntä taloudellista vaikutusta. Hankinta vähentää vapaata omaa pääomaa, jolloin osingonjaon perusteena oleva nettovarallisuus sekä jakokelpoinen oma pääoma vähenevät pienentäen siten tulevia osinkoja. 

Muita sukupolvenvaihdoksen muotoja ovat mm. apuyhtiön käyttäminen, osakkeiden lahjoitus yhtiölle, yhtiön jakautuminen liiketoimintaa harjoittavaan yhtiöön ja kiinteistöyhtiöön sekä osakeanti.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyy aina verotuksellisia, rahoituksellisia, yhtiöoikeudellisia ja inhimillisiä näkökohtia. Siksi suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin ja vaihtoehtoja punniten. 

Julkaistu 26.2.2013